Voorwoord

De Koning Boudewijnstichting wil haar bijdrage leveren aan de ondersteuning van de mantelzorg. Daarom heeft de Stichting haar steun verleend aan het tot stand komen en de verspreiding van deze bijgewerkte versie van de Gids in de thuiszorg.

De Gids biedt uitgebreide praktische informatie over de beschikbare thuiszorgdiensten en -initiatieven. Alleen al daarom is hij voor mantelzorgers en voor professionele hulpverleners van onschatbare waarde. Hij gaat ook in op de emotionele en relationele dimensies van thuishulp en beoogt alle partners in de thuiszorg beter te laten samenwerken op basis van duidelijke afspraken. Het samenbrengen van al deze verschillende aspecten van de thuishulp in één publicatie maakt van deze gids een uniek hulpmiddel.

De sector van de thuiszorg is van het grootste belang voor de levenskwaliteit van hulpbehoevenden en hun verzorgers. Maar de inzet en de toewijding van de hulpdiensten voor thuiszorg en van vrijwilligers die dikwijls heel concrete hulp bieden, mogen de aandacht niet afleiden van de centrale rol die mantelzorgers zelf vervullen. Zonder hen zou het systeem van thuiszorg in veel gevallen zelfs niet behoorlijk kunnen functioneren. Zij vormen de spil van de solidariteit met thuiswonende hulpbehoevenden.

Jammer genoeg hebben mantelzorgers het vaak bijzonder moeilijk, ondanks het feit dat er heel wat diensten zijn om hen te ondersteunen. Hoe velen van hen raken niet sociaal geïsoleerd, omdat hun omgeving mettertijd genoeg krijgt van de verplichtingen die zij moeten nakomen? Hoevelen van hen leven niet in een onzekere financiële situatie, omdat zij geen mogelijkheid hebben gezien werk en zorg goed te combineren en omdat zij geen aangepaste sociale uitkering krijgen? Hoeveel mantelzorgers zijn niet aan het eind van hun Latijn, omdat zij geen luisterend oor vinden of omdat zij niet de gelegenheid krijgen om even op adem te komen?

Sommigen vrezen wel eens dat de mantelzorg concur-rentie betekent voor de professionele hulpverlening. Dat is niet zo. Door hun medeleven en hun eigen kennis en handigheid blijken mantelzorgers veeleer het werk van de beroepskrachten in de thuiszorg aan te vullen.

Onze samenleving moet zich dringend beter bewust worden van de rol die mantelzorgers spelen. Zij verdienen meer erkenning. Samen met de mantelzorgers moet er gewerkt worden aan het uitbouwen van een dicht netwerk van diensten voor hulpverlening op maat, in de onmiddellijke omgeving van wie hulp behoeft.

Koning Boudewijnstichting
Maart 2005

Deze Gids kwam tot stand met de steun van de Koning Boudewijnstichting