Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)


Voorstelling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 1. Wat?

  Vlaams Agentschap wil de sociale integratie van mensen met een handicap bevorderen en tussenkomen in de kosten die daarmee te maken hebben.

 2. Voor wie?

  Het Vlaams Agentschap richt zich specifiek tot:

  • personen die nog geen 65 zijn op het ogenblik van inschrijving (personen die voor hun 65ste zijn ingeschreven, kunnen achteraf een beroep blijven doen op het Agentschap);
  • met een lichamelijke, zintuiglijke, mentale en/of psychische handicap;
  • die effectief in België verblijven;
  • en die als gevolg van hun handicap langdurige en ernstige beperkingen ondervinden.

  Het gaat hier om mensen met een blijvende handicap. Wie een tijdelijke handicap heeft, moet een beroep doen op het ziekenfonds.

 3. Inschrijving

  Als u van de dienstverlening van het Vlaams Agentschap gebruik wil maken, moet u erkend zijn door het Vlaams Agentschap. Hiervoor moet u zich inschrijven bij de provinciale afdeling, afhankelijk van uw woonplaats. Deze inschrijving gaat gepaard met een grondig onderzoek.

  Uw provinciale afdeling zal u doorverwijzen naar een Multidisciplinair Team, dit zijn diensten die erkend zijn door het Vlaams Agentschap. Het gaat om Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), Centra voor Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen, Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s), diensten voor geestelijke gezondheidszorg, consultatiebureaus, sociale diensten van ziekenhuizen enzovoort. Zij kunnen, in samenwerking met u, uw dossier samenstellen. Deze dienstverlening is gratis. In elke provincie zijn er zo’n 50 door het Vlaams Agentschap erkende Multidisciplinaire Teams.

  Samen met het Multidisciplinair Team stelt u uw dossier op:

  • het aanvraagformulier (formulier A001) bevat alle formele gegevens zoals naam, adres, leeftijd en een korte beschrijving van wat u van het Vlaams Agentschap verwacht (u kan zich niet inschrijven zonder een concrete zorgvraag);
  • het multidisciplinair verslag (formulier A002) bevat alle gegevens die nodig zijn om te oordelen over uw handicap en de gevraagde dienstverlening: medische, psychologische en sociale gegevens, maar ook gegevens over de opleiding die u kreeg of over bepaalde problemen die u ondervindt.

  Uw dossier kan enkel nog door het Multidisciplinair Team elektronisch verstuurd worden naar de provinciale afdeling.

  Als het dossier volledig is, wordt de aanvraag binnen twee maanden voorgelegd aan de Provinciale Evaluatiecommissie (PEC), samengesteld uit geneesheren, orthopedagogen, sociaal assistenten, juristen,… Er wordt vooraf meegedeeld op welke dag dat gebeurt. Als de persoon met een handicap dat wil, kan hij op deze vergadering zijn zorgvraag komen toelichten.

  Hierna krijgt u een brief met de beslissing of u al dan niet ingeschreven wordt bij het Vlaams Agentschap en op welke diensten u een beroep kan doen, vanaf welke datum dat kan of hoe groot het eventueel toegekende bedrag is.

  Is de beslissing van de provinciale afdeling negatief, dan krijgt u een ‘voornemen van een negatieve beslissing’. Dit is geen definitieve weigering: binnen dertig dagen kan u aangetekend een ‘verzoekschrift tot heroverweging’ sturen naar het hoofd van de provinciale afdeling. Een aparte adviescommissie onderzoekt uw zorgvraag opnieuw.

 4. Dienstverlening

  De dienstverlening die het Vlaams Agentschap aan personen met een handicap biedt, kan onderverdeeld worden in vier categorieën.

  • Individuele materiële bijstand

   Individuele materiële bijstand heeft betrekking op het toekennen van financiële tussenkomsten voor hulpmiddelen en aanpassingen die de beperkingen als gevolg van een handicap opvangen. Als u een tussenkomst aanvraagt, moet u dat doen voor u het hulpmiddel of de aanpassing aankoopt. Alleen als u voor de eerste keer een aanvraag doet, kan u bij wijze van uitzondering hulpmiddelen aankopen tot maximum 1 jaar voorafgaand aan uw aanvraag.

   De bijstandskorf werd door een besluit van de Vlaamse Regering op 14 mei 2004 afgeschaft. Op 1 juli ging de nieuwe regeling van kracht waarin je geen korf meer krijgt voor 4 jaar. Dit geldt voor al wie een aanvraag indient na 1 juli 2004. Maar al wie een beslissing had voor 1 juli 2004 over hulpmiddelen waar hij/zij nog recht op heeft, mag die nog aankopen. De beslissing blijft geldig.

   In het besluit van 14 mei wordt echter wel de “intering” onmogelijk. Intering wil zeggen dat u kan schuiven met budgetten, het budget dat u toegekend kreeg voor apparaat x kan u gebruiken om het verschil voor apparaat y dat toch duurder is dan het bedrag op de refertelijst bij te passen.

   Dus wie voor 1 juli een beslissing had voor een korf werkt hier nog steeds mee maar kan alleen niet meer interen. Indien die persoon echter nu een hulpmiddel wil aanvragen die niet in die korf zit valt die aanvraag onder het nieuwe systeem.

   De meest voorkomende hulpmiddelen (en voorwaarden van tussenkomst) zijn opgenomen in een refertelijst. Het gaat hier om middelen omtrent de aanpassing van een woning, mobiliteit, communicatiemiddelen, pedagogische hulp bij hoger onderwijs enzovoort. Deze lijst wordt regelmatig aangepast. Voor hulpmiddelen die niet in deze lijst opgenomen zijn of waarvan de marktprijs erg verschilt met het bedrag op deze lijst, kan u een aanvraag indienen bij de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC). Voorwaarden zijn wel dat het hulpmiddel minstens €250,00 kost en dat de noodzaak, de meerkost, doelmatigheid en gebruiksfrequentie ervan kunnen worden aangetoond. De refertelijst kan u terugvinden op de website van het Vlaams Agentschap.

   Het Vlaams Agentschap komt niet enkel tussen in de aankoop van nieuwe hulpmiddelen, maar ook in de aankoop van tweedehandsmiddelen en de huur van hulpmiddelen in gans Europa.

   Zoals we al eerder gezegd hebben moet de aanvraag voor individuele materiële bijstand ingediend worden vooraleer het materiaal wordt aangekocht. Samen met het Multidisciplinair Team moet u bij uw dossier een voorstel toevoegen van het materiaal dat u wil aanschaffen en waarvoor u een tegemoetkoming wenst. De Provinciale Evaluatiecommissie en de administratie van het Vlaams Agentschap beslissen over welke hulpmiddelen aangekocht kunnen worden. Materiaal dat niet vermeld werd bij de aanvraag of dat geen positieve beslissing kreeg, zal in principe niet terugbetaald worden. De terugbetaling van de hulpmiddelen of aanpassingen gebeurt enkel op basis van facturen die dateren van na de aanvraagdatum.

   Wanneer u het niet eens is met een bepaalde beslissing, is er altijd een mogelijkheid om dit aan te vechten. Lees daarom aandachtig op de formulieren wat u hiervoor moet doen. Indien u nieuwe hulpmiddelen nodig hebt, dient u opnieuw een aanvraag in.

   Let op! Het Vlaams Agentschap komt pas tussen als er op geen enkele andere manier een tussenkomst kan worden gekregen. Eerst dient u dus na te gaan of u bij een andere instantie geen recht heeft op een bepaalde tussenkomst.

  • Zorg

   De opvang- en begeleidingsvormen waartoe u via het Vlaams Agentschap toegang kan krijgen, zijn verschillend. Er zijn begeleidingsdiensten voor wie thuis woont, systemen voor deeltijdse en voltijdse opvang en overgangsmogelijkheden tussen de twee. Verschillende zorgvormen kunnen ook worden gecombineerd. Door het zorg-op-maat-principe poogt het Vlaams Agentschap de zorgvorm aan te bieden die voor de persoon met een handicap en zijn gezin het meest geschikt is. De bedoeling is het zorgaanbod beter te differentiëren en flexibeler in te spelen op zorgvragen en zorgbehoeften van personen met een handicap.

   Personen met een handicap die thuis wonen, kunnen begeleid worden door een dienst voor thuisbegeleiding of een dienst begeleid wonen. Voor kinderen en volwassenen bestaan mogelijkheden voor dagopvang (semi-internaten en dagcentra). Wanneer thuisverblijf niet meer mogelijk is, kan er in permanente opvang voorzien worden in de tehuizen voor werkenden en niet-werkenden en speciale internaten voor kinderen.

   Voor veel voorzieningen bestaat er een wachtlijst. Om te vermijden dat u zelf op zoek moet gaan naar een plaats, worden die wachtlijsten centraal bijgehouden per provincie. De dringendste zorgvragen krijgen hier voorrang. Van het moment dat er een plaats vrijkomt die bij uw vraag past, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

   De lijst van de door het Vlaams Agentschap erkende voorzieningen vindt u bij uw provinciale afdeling of op de website.

   Een ander belangrijk onderdeel bij de dienstverlening betreffende zorg van het Vlaams Agentschap is het ‘Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)’. U kan hierover meer lezen hieronder.

  • Opleiding en tewerkstelling

   Omdat arbeid en inkomen erg belangrijk zijn voor de sociale integratie, voorziet het Vlaams Agentschap in een reeks van maatregelen die de tewerkstelling van personen met een handicap bevordert. In een aantal gevallen biedt bijscholing of omscholing aan een persoon met een handicap de mogelijkheid om een gepaste betrekking te vinden. Er is ook specifieke arbeidstrajectbegeleiding voor mensen met een arbeidshandicap. De trajectbegeleidingsdiensten stellen een situatiegebonden stappenplan op en begeleiden de zoektocht naar werk. Wanneer tewerkstelling op de algemene arbeidsmarkt niet de beste oplossing biedt, kan een beschutte tewerkstelling een alternatief zijn.

   Als u ingeschreven is bij het Vlaams Agentschap, kan uw werkgever verschillende tussenkomsten ontvangen:

   • Compensatie op het loon

    Er zijn twee mogelijke loonsubsidies waartussen uw werkgever kan kiezen. Welke compensatie het interessantst is, hangt af van de specifieke situatie.

    CAO 26

    Voor de compensatie CAO 26 bepaalt de sociale inspectie het rendementsverlies dat de onderneming ondervindt. Deze jaarlijkse verlengbare compensatie kan afhankelijk van de beperkingen oplopen tot 50% van de totale loonkost. De sociale inspectie stelt het percentage rendementsverlies in principe jaarlijks vast.

    VIP

    De Vlaamse Inschakelingspremie (VIP) blijft geldig tijdens de hele tewerkstellingsperiode en bedraagt 30% van het referteloon, vermeerderd met de sociale lasten. De premie ligt gemiddeld iets lager dan de CAO 26-premie, maar brengt minder papierwerk mee voor de werkgever en wordt gemiddeld sneller uitbetaald.

   • Terugbetaling van de meerkosten

    Het Vlaams Agentschap betaalt de meerkosten terug die de werkgever maakt voor de aanpassing van een arbeiderspost.

    De werkgever kan deze compensaties tegelijk aanvragen bij uw provinciale afdeling. Het Vlaams Agentschap stuurt dan de nodige documenten op en begeleidt u en uw werkgever bij de te nemen stappen.

    Het Vlaams Agentschap kan, onder bepaalde voorwaarden, ook uw kosten voor arbeidskledij, arbeidsgereedschap of verplaatsing van en naar het werk terugbetalen. Ook assistentie door persoonlijke assistenten of doventolken op de werkvloer is mogelijk.

    Voor meer informatie hierover kan u terecht bij uw provinciale afdeling.

  • Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)

   Sarah, sinds enkele jaren rolstoelgebruiker, heeft een ‘persoonlijk assistentiebudget’. Ze heeft op jaarbasis een budget van €15 000,00 ter beschikking. Haar familie is daar heel blij om en zelf voelt ze zich minder afhankelijk dan vroeger. Sarah durfde vroeger moeilijk op straat te komen; ze was bang in het drukke verkeer. In haar assistent, die ze zelf heeft gekozen en die ze met haar budget betaalt, heeft ze volledig vertrouwen. Nu begeeft ze zich veel vaker buitenshuis. Het betekent voor haar een belangrijke stap naar meer zelfstandigheid.

   Wat?

   Een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) is een som geld die het Vlaams Agentschap toekent aan u, als persoon met een handicap, en die u uitgeeft aan de assistentie die u nodig heeft vanwege uw handicap. De som verschilt in functie van de hoeveelheid assistentie die u nodig heeft.

   Als u een PAB wordt toegekend, dan wordt u een ‘budgethouder’. Met dit budget betaalt u personen die u zelf kiest; deze worden ‘persoonlijke assistenten’ genoemd. U wordt hun werkgever. U kan om het even wie kiezen, dus ook gezins- en/of familieleden, maar hier bestaan een paar uitzonderingen:

   • de voorlopig bewindvoerder kan geen assistent zijn als de vrederechter dit niet goedkeurt;
   • en de enige ouder kan geen assistent zijn van het minderjarige kind met een handicap.

   Het systeem is enkel voor mensen die er uitdrukkelijk voor kiezen!

   Aanvraagprocedure

   Om een aanvraag voor PAB in te dienen moet u aangesloten zijn bij het Vlaams Agentschap. Indien dit nog niet het geval is, volg dan de procedure zoals vermeld in rubriek ‘13.1.3 Inschrijving’. Als u al ingeschreven is, vult u het PAB-aanvraagformulier in en stuurt het op naar uw provinciale afdeling van het Vlaams Agentschap. Dit formulier kan u verkrijgen bij de provinciale afdeling zelf of op de website van het Vlaams Agentschap.

   Tijdens de inschaling, dit is een gesprek met een Multidisciplinair Team, wordt een evaluatie gemaakt van uw beperkingen en uw behoefte aan assistentie. Er wordt ook een inschatting gemaakt van het gemiddeld aantal door u benodigde uren assistentie per week. Bereid u goed op dit gesprek voor, hiervan hangt immers deels uw erkenning af. U kan bij voorbeeld een weekschema maken van activiteiten waarbij u assistentie kan gebruiken.

   Hierna beslist de Deskundigencommissie of u in aanmerking komt voor een PAB en hoeveel uw budget zal bedragen (dit is minimaal minimaal €8 323,78 en maximaal €38 844,29 – bedragen 2007). De Vlaamse regering bepaalt welke groepen van personen voorrang hebben op een PAB. Jaarlijks wordt dit eventueel aangepast. Bij de beoordeling of u in aanmerking komt, wordt onder meer rekening gehouden met de aanvraagdatum, de ernst van uw handicap en uw graad van zorgbehoevendheid.

   De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld. Tegen deze beslissing kan u beroep aantekenen. Dit doet u door binnen dertig dagen na de beslissingsname een aangetekend schrijven te sturen naar de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar u woont.

   Start

   1. Indienstname van persoonlijke assistenten

    Als werkgever moet u zelf of via bestaande organisaties (een zelfstandige hulpverlener, een interimkantoor, de lokale werkwinkel), binnen drie maanden na de toekenning van het PAB, een assistent aanwerven. Indien u dit zelf doet, moet u zelf de vacatures plaatsen, selectiegesprekken afnemen, loon bepalen, arbeidsovereenkomst afsluiten, aansluiten bij instanties zoals RSZ enzovoort. U bepaalt ook zelf de frequentie en het takenpakket van de persoonlijk assistent.

    U moet er wel op letten dat uw persoonlijk assistent meerderjarig is en dat u altijd de arbeidsreglementering toepast.

   2. Takenpakket van de persoonlijk assistenten

    • assistentie bij huishoudelijke activiteiten;
    • assistentie bij lichamelijke activiteiten;
    • helpen bij uw verplaatsingen;
    • helpen bij uw dagelijkse taken;
    • begeleiden van uw kind met een handicap.

   Deze taken kunnen zowel praktisch, inhoudelijk als organisatorisch zijn. Sommige taken kan u als persoon met een handicap zelf aan, bij andere taken heeft u agogisch, pedagogisch of orthopedagogisch begeleiding of ondersteuning nodig.

   Uitbetaling door het Vlaams Agentschap

   Het budget dat u het eerste jaar ontvangt, hangt af van de datum waarop uw eerste assistent bij u komt werken.

   Een voorbeeld: De Deskundigencommissie kende u op 1 januari 2005 een budget toe van €30 000,00 op jaarbasis. Uw eerste contract start op 1 februari 2005. In 2005 ontvangt u dan 11/12 van uw jaarbudget (€27 500,00). Vanaf 2006 ontvangt u jaarlijks €30 000,00.

   Per kwartaal ontvangt u één vierde van het jaarlijks toegekende budget. Dit bedrag geldt als voorschot voor uw uitgaven van de rest van het jaar en wordt via een overschrijving op uw rekening gestort. Per kwartaal geeft u de onkosten (met bewijsstukken) door aan het Vlaams Agentschap: minstens 95 % van uw PAB dient u te besteden aan personeelskosten (lonen, verzekeringskosten, zorgconsulent enzovoort), maximaal 5 % mag besteed worden aan indirecte kosten (zoals telefoonkosten, verplaatsingskosten en lidmaatschap budgethoudersvereniging). Op het einde van het kalenderjaar maakt het Vlaams Agentschap een afrekening. Als dan het volledige jaarbudget niet werd opgebruikt, moet u het resterende bedrag terugbetalen.

   Het allereerste voorschot van uw PAB wordt betaald wanneer het Vlaams Agentschap een kopie heeft van de arbeidsovereenkomst met uw persoonlijk assistent en het “startformulier”.

   Wie kan u begeleiden bij uw PAB-dossier?

   Zorgconsulenten

   Dit zijn personen die door het Vlaams Agentschap gemachtigd zijn om u – indien u dit wenst – advies te geven en bij te staan bij het opstellen, uitvoeren en bijsturen van uw assistentieplan. U mag de kosten hiervoor betalen met uw PAB. Indien u een beroep wenst te doen op een zorgconsulent, vermeld dit dan bij uw inschaling: bij de bepaling van de budgethoogte wordt hiermee immers rekening gehouden.

   De gegevens van de zorgconsulenten vindt u terug op de website van het Vlaams Agentschap: http://www.vaph.be/

   Budgethoudersverenigingen

   Dit zijn verenigingen die de taak hebben de persoon met een handicap, indien hij dit wenst, te informeren over het PAB. Als u – tegen betaling – lid wordt van één van deze verenigingen, kan u bij voorbeeld vormingsbijeenkomsten bijwonen of persoonlijk advies en informatie ontvangen over de opdrachten en de verplichtingen die u heeft als werkgever van persoonlijke assistent(en) en als beheerder van uw budget.

   Wanneer u een aanvraag voor PAB wenst in te dienen, kunnen deze verenigingen ook uitgebreide informatie verstrekken over de aanvraagprocedure.

   De lidmaatschapskosten mogen met uw PAB betaald worden.

   Adressen:

   Budgethoudersvereniging Onafhankelijk Leven (BOL)
   Kerkstraat 108
   9050 Gentbrugge
   Tel: 09/324 38 77
   Website: http://www.bol-budiv.be

   Budgethoudersvereniging Vlaanderen (VLABU)
   Spinnerijstraat 107
   8500 Kortrijk
   Website: https://www.kortrijk.be/bedrijvengids/budgethoudersvereniging-vlaanderen

   Budgethoudersvereniging Zorg-Inzicht
   Stasegemsesteenweg 110
   8500 Kortrijk
   Tel: 056/23 70 27
   Website: http://www.zorg-inzicht.be

   Deze adressen vindt u ook terug op de website van het Vlaams Agentschap: http://www.vaph.be/ of kan u verkrijgen bij uw provinciale afdeling.

   Meer informatie

   Voor meer informatie kan u terecht bij de PAB-cel van het Vlaams Agentschap:

   PAB-cel van het Vlaams Agentschap
   Sterrenkundelaan 30
   1210 Brussel
   Tel: 0800/97 907
   Website: http://www.vaph.be/

 5. Klachten en informatie

  Als u een klacht heeft, dan kan u terecht bij de Ombudsdienst van het Vlaams Agentschap. Er zijn twee soorten klachten:

  • een klacht omtrent de werking van het Vlaams Agentschap;
  • of een klacht omtrent diensten of voorzieningen die door het Vlaams Agentschap betaald worden.

  De Ombudsdienst van het Vlaams Agentschap zal u daarbij verder helpen. Als u een klacht heeft over een voorziening die door het Vlaams Agentschap erkend is, contacteer dan eerst de voorziening zelf. Als u daar geen gehoor krijgt of als de interne klachtenprocedure uitgeput is, kan u een beroep doen op de Ombudsdienst van het Vlaams Agentschap.

  Indien u meer wil weten over de werking van het Vlaams Agentschap, kan u ook hier terecht.

  Vlaams Agentschap – Ombuds- en Informatiedienst
  Klachtendienst
  Sterrenkundelaan 30
  1210 Brussel
  Tel: 02/225 85 97

 6. Adressen

  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – Hoofdbestuur
  Sterrenkundelaan 30
  1210 Brussel
  Tel: 02/225 84 11
  Website: http://www.vaph.be/

  Wie een dossier heeft bij het Vlaams Agentschap kan daar steeds vragen over stellen. Hiervoor kan u terecht bij uw provinciale afdeling:

  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – provincie Vlaams-Brabant
  Brouwersstraat 3
  3000 Leuven
  Tel: 016/31 12 11

  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – provincie Oost-Vlaanderen
  Kortrijksesteenweg 788

  9000 Gent
  Tel: 09/269 23 11

  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – provincie Antwerpen
  Potvlietlaan 5
  2060 Berchem
  Tel: 03/270 34 40

  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – provincie Limburg
  Ilgatlaan 7
  3500 Hasselt
  Tel: 011/27 43 54

  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – provincie West-Vlaanderen
  Magdalenastraat 20
  8200 Brugge
  Tel: 050/40 67 11


Persoonsgebonden budget (PGB)

Het persoonsgebonden budget (PGB) houdt een nieuwe financiering in van de bijstand die door het Vlaams Agentschap aan personen met een handicap wordt geboden. De persoon met een handicap zal door het Vlaams Agentschap een budget toegewezen krijgen waarmee hij zelf zijn zorg kan organiseren en inkopen. Het persoonsgebonden budget zal het huidige Persoonlijk Assistentiebudget omvatten, evenals de individuele materiële bijstand. Ook zorg die via instellingen wordt geboden, zal ‘ingekocht’ kunnen worden. Men verwacht op die manier dat instellingen meer zorg op maat van de betrokken persoon met een handicap zullen bieden.

Waarschijnlijk zullen de eerste persoonsgebonden budgetten pas na 2007 worden toegekend. Hoe de procedure tot aanvraag van een budget er zal uitzien, is nog niet bekend.


Nuttige adressen

Vlaams Agentschap – Ombuds- en Informatiedienst
Klachtendienst
Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel
Tel: 02/225 85 97

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – Hoofdbestuur
Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel
Tel: 02/225 84 11
Fax: 02/225 84 05
Website: http://www.vaph.be/

Wie een dossier heeft bij het Vlaams Agentschap kan daar steeds vragen over stellen. Hiervoor kan u terecht bij uw provinciale afdeling:

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – provincie Vlaams-Brabant
Brouwersstraat 3
3000 Leuven
Tel: 016/31 12 11

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – provincie Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 788

9000 Gent
Tel: 09/269 23 11

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – provincie Antwerpen
Potvlietlaan 5
2060 Berchem
Tel: 03/270 34 40

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – provincie Limburg
Ilgatlaan 7
3500 Hasselt
Tel: 011/27 43 54

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – provincie West-Vlaanderen
Magdalenastraat 20
8200 Brugge
Tel: 050/40 67 11

Budgethoudersvereniging Onafhankelijk Leven (BOL)
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
Tel: 09/324 38 77
Website: http://www.bol-budiv.be

Budgethoudersvereniging Vlaanderen (VLABU)
Spinnerijstraat 107
8500 Kortrijk
Website: https://www.kortrijk.be/bedrijvengids/budgethoudersvereniging-vlaanderen

Budgethoudersvereniging Zorg-Inzicht
Stasegemsesteenweg 110
8500 Kortrijk
Tel: 056/23 70 27
Website: http://www.zorg-inzicht.be

PAB-cel van het Vlaams Agentschap
Sterrenkundelaan 30

1210 Brussel
Tel: 0800/97 907
Website: http://www.vaph.be/