Zorg en arbeid

Reeds jaren ijvert de Werkgroep Thuisverzorgers vzw voor een wettelijk, sociaal statuut voor de mantelzorger. Het doel daarvan zou vooral zijn om een aantal negatieve gevolgen van de keuze voor thuiszorg weg te werken, in het bij-zonder voor wat betreft het verwerven of het behouden van sociale zekerheidsrechten.

Tot nu toe bestaat dit statuut nog steeds niet, wel bestaan er een aantal beperkte wettelijke mogelijkheden om zorg en arbeid te combineren.


Mogelijkheden voor werknemers om zorg en arbeid te combineren

Volgens de wet ben u een werknemer als u met of zonder arbeidsovereenkomst, tegen loon, arbeid verricht onder het gezag van een andere persoon. Dit zijn in de praktijk: alle werknemers in de privé-sector; werknemers van de vroegere openbare kredietinstellingen; de niet-gesubsi-dieerde contractuele personeelsleden van het vrij onder-wijs; de werknemers van gemengde intercommunales voor gas- en elektriciteitsdistributie; werknemers van de gewes-telijke maatschappijen voor openbaar vervoer en perso-neelsleden van vrije universiteiten.

Bepaalde categorieën van personeel kunnen uitgesloten worden door een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), afgesloten in de sector of op ondernemingsvlak.

Tenslotte vermelden we dat er voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs of in andere openbare diensten heel wat specifieke regelingen bestaan om voltijdse of deel-tijdse loopbaanonderbreking te nemen als men werk en zorg wil combineren. Vraag hiervoor informatie bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), uw werkgever of vakbond.


 1. Algemene mogelijkheden om het werk te onderbreken
  • Verlof om dwingende redenen

   Iedere werknemer kan per jaar maximum 10 dagen verlof om dwingende redenen opnemen. Voor deze verlofdagen ontvangt men geen loon. Als dwingend worden o.a. beschouwd: hospitalisatie en ziekte of ongeval van iemand die onder hetzelfde dak woont (echtgeno(o)t(e), kind, ouder). Binnen bepaalde sectoren kunnen bij CAO een hoger aantal verlofdagen om dwingende redenen worden toegekend.

  • Verlof zonder wedde

   Dit houdt in dat u voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld één maand, één jaar,…) uw job onderbreekt en gedurende die periode niet bezoldigd wordt. U heeft hiervoor de goedkeuring van uw werkgever nodig.

  • Tijdkrediet

   1. Volledige schorsing of vermindering tot een half-tijdse betrekking

    Wat?

    Het tijdkrediet biedt de werknemer de mogelijkheid zijn loopbaan gedurende één jaar (in sommige secto-ren verlengd tot maximum 5 jaar) volledig te schorsen of zijn prestaties tot een halftijdse betrekking te verminderen om nadien de vroegere betrekking op-nieuw op te nemen. Wie aan thuiszorg doet, maar zijn job (nog) niet wil opgeven, kan tijdkrediet vragen aan de werkgever. Wij geven hieronder de algemene regels weer.

    Voor wie?

    • Voor alle werknemers die in de laatste 15 maanden voor de aanvraag minstens 12 maanden waren tewerkgesteld in hun onderne-ming. Met andere woorden: de werknemer moet gedurende 12 maanden een arbeidsover-eenkomst gehad hebben met zijn werkgever. Eventuele schorsingen, zoals ziekte, vakantie, technische werkloosheid enzovoort, worden meegeteld voor de bepaling van deze periode.
    • In bedrijven met meer dan 10 werknemers is het opnemen van het tijdkrediet een recht. De opname van dit recht kan alleen uitgesteld worden mits bepaalde voorwaarden.
    • In bedrijven met 10 werknemers of minder is het akkoord van de werkgever vereist om dit recht te kunnen uitoefenen.
    • Er kunnen slechts categorieën van het personeel (bijvoorbeeld vertrouwenspersoneel) uitgesloten worden indien dit bepaald wordt in een sectoriële of bedrijfsCAO.
    • Voltijds tijdkrediet is voor elke werknemer mogelijk. Om halftijds tijdkrediet op te nemen, moet je minstens 3/4de van een voltijdse tewerk-stelling gewerkt hebben in het jaar, voorafgaand aan de aanvraag.

    Duur?

    • Tijdkrediet kan gedurende één jaar. Deze duurtijd kan verlengd worden via een sectoriële of bedrijfsCAO tot maximum vijf jaar.
    • Tijdkrediet moet opgenomen worden in mini-mumperiodes van drie maanden.
    • Vroeger opgenomen tijdkrediet en loopbaan-onderbreking, voor zover deze voltijds of half-tijds opgenomen werden, worden in mindering gebracht van de totale krediet van één jaar of meer.

    Vergoeding?

    De werknemer krijgt een vergoeding van de Rijks-dienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA). De volgen-de bedragen gelden op 1 oktober 2006:

    • Indien de werknemer een anciënniteit van 5 jaar of meer in de onderneming heeft, bedraagt de vergoeding €558,35 per maand (brutobedrag).
    • Indien de werknemer minder dan 5 jaar anciën-niteit in de onderneming heeft, bedraagt de vergoeding €418,76 per maand (brutobedrag).
    • Deze bedragen worden proportioneel toege-kend. Voor een halftijds tijdkrediet krijg je de helft (€279,17 of €209,37) indien je voordien voltijds werkte. Wie voor de onderbreking niet voltijds werkte moet het bedrag omrekenen.
    • U kunt niet tegelijk van de inkomsten uit een zelfstandige activiteit en van deze uitkering genieten, tenzij je al een jaar voor de datum van de aanvraag van het tijdkrediet een zelfstandig bijberoep uitoefende.

    Sociale rechten?

    • Er is behoud van de volledige sociale rechten (pensioen, ziekte- of werkloosheidsvergoeding, kinderbijslag) gedurende maximum 3 jaar, daarna eventueel behoud van je rechten op basis van deeltijdse arbeid.
    • De periodes van onderbreking in het kader van tijdkrediet of loopbaanvermindering, worden niet gelijkgesteld met dagen van werkelijke arbeid voor de vakantieregeling. Het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld worden pro-portioneel berekend op basis van de effectief gewerkte tijd en het effectief ontvangen loon.

    Hoe aanvragen?

    • De aanvraag gebeurt bij aangetekend schrijven of door overhandiging van het geschreven document aan de werkgever, die een duplicaat tekent voor ontvangst (met datumvermelding). Er moet dus altijd een schriftelijke aanvraag zijn. E-mail geldt nog niet als geldige aanvraag.
    • De aanvraag moet gebeuren 3 maand op voorhand als de werkgever op 30 juni van het jaar voorafgaand aan de aanvraag meer dan 20 werknemers had. De aanvraag moet gebeuren 6 maand op voorhand als de werk-gever op 30 juni van het jaar voorafgaand aan de aanvraag minder dan 20 werknemers had.
    • In de aanvraag moet de werknemer volgende punten opnemen:

     • de gewenste begindatum van het tijd-krediet;
     • de manier waarop u zou willen werken (op welke dagen of halve dagen u thuis wil blijven);
     • de feiten op basis waarvan kan blijken dat je voorrang geniet om in aanmerking te komen.

    • Bij de aanvraag moet men een attest van de RVA bijvoegen. Dit attest vermeldt de duur waarmee de werknemer reeds vroeger zijn loopbaan heeft onderbroken of verminderd, en dit met of zonder toepassing van CAO 77. Dit attest kan je opvragen bij de RVA en/of bij de vakbond. Hou er rekening mee dat het enkele weken kan duren voordat dit attest in je bezit is…

    Extra bescherming voor het behoud van uw job en/of tegen ontslag?

    • U hebt het recht terug te keren naar uw functie als u stopt met het tijdkrediet. Als dit niet mogelijk is, moet u een gelijkwaardige of verge-lijkbare functie, conform de arbeidsovereen-komst aangeboden worden.
    • Vanaf de aanvraag tot drie maanden na de einddatum van het tijdkrediet of de loopbaan-vermindering mag de werkgever geen éénzijdig einde maken aan de arbeidsovereenkomst, behalve om dringende reden en andere rede-nen die niets te maken hebben met de uitoefening van het recht op tijdkrediet of loopbaanvermindering. Een eventueel ontslag zal dus goed gemotiveerd moeten zijn.
    • Als de werkgever met minder dan 10 werkne-mers het opnemen van tijdkrediet of loopbaan-vermindering weigert, geldt de ontslagbescher-ming tot 3 maanden na de datum van weigering. De ontslagbescherming loopt ook tijdens de periode van uitstel.
    • Indien de werkgever toch tot ontslag overgaat, moet hij bovenop de normale ontslagvergoe-ding 6 maanden extra loon betalen. Bij loopbaanvermindering wordt deze schadevergoeding berekend op basis van het deeltijdse loon.
   2. Loopbaanvermindering tot een 4/5e tewerkstelling

    • Wat?

     Als werknemer heeft u het recht de loopbaan te verminderen met 1 dag per week of 2 halve dagen per week. En dit gedurende minimum 6 maanden en maximum 5 jaar van de totale loopbaan. Deze maximumperiode is niet verlengbaar door een CAO.

    • Voor wie?

     • Dit recht veronderstelt dat uw huidige werk-regeling gespreid is over minstens 5 dagen per week. Sectoren krijgen de mogelijkheid om dit recht op loopbaanvermindering te regelen voor werknemers die in ploegen of cycli werken.
     • U moet gedurende 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag een arbeidsovereenkomst gehad hebben met de werkgever. Bovendien moet u gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag voltijds zijn tewerkgesteld. Even-tuele schorsingen, zoals de afwezigheden door arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of onge-val gedekt door het gewaarborgd loon, vakan-tie, technische werkloosheid enzovoort, worden meegeteld voor de bepaling van deze periode.
     • In bedrijven met meer dan 10 werknemers is het opnemen van het tijdkrediet een recht. De opname van dit recht kan alleen uitgesteld worden mits bepaalde voorwaarden.
     • In bedrijven met 10 werknemers of minder is het akkoord van de werkgever vereist om dit recht te kunnen uitoefenen.
     • Er kunnen slechts categorieën van het perso-neel (bijvoorbeeld vertrouwenspersoneel) uitge-sloten worden indien dit bepaald wordt in een sectoriële of bedrijfsCAO.

    • Duur?

     • Dit stelsel is beperkt tot maximum 5 jaar over de gehele loopbaan.
     • Het recht is op te nemen in perioden van minstens 6 maand. Vanaf de leeftijd van 50 jaar mag de vierdagenweek onbeperkt worden op-genomen.
     • Perioden van loopbaanvermindering die vroe-ger al werden opgenomen onder de vorm van een vermindering met 1/3de, 1/4de of 1/5de worden in mindering gebracht.

    • Vergoeding?

     De werknemer krijgt een vaste uitkering vanwege de RVA, deze bedraagt €137,88 per maand, alleen-staanden ontvangen €171,03 per maand (brutobedragen op 1 oktober 2006). Sectoren en ondernemingen kunnen ook voor de 1/5de loopbaanvermindering bijkomende vergoedingen voorzien.

    • Sociale rechten?

     • Er is behoud van alle sociale rechten gedu-rende de 5 jaar.
     • Het aantal dagen vakantie, het vakantiegeld en de eindejaarspremie worden proportioneel be-rekend op basis van het nieuwe uurrooster en het nieuwe loon.

    • Hoe aanvragen?

     De aanvraagprocedure is gelijk aan die van het voltijds of halftijds tijdkrediet.

    • Extra bescherming voor het behoud van uw job en/of tegen ontslag?

     De beschermingsmaatregelen zijn gelijk aan die van het voltijds of halftijds tijdkrediet.

   3. Bijzonder recht op loopbaanvermindering voor +50 jarigen

    • Wat?

     Personen van minimum 50 jaar krijgen een bijzonder recht op loopbaanvermindering. Zij kunnen kiezen voor een vermindering tot een 4/5de tewerkstelling (vierdagenweek) of overstappen op een halftijdse be-trekking.

    • Voor wie?

     Het recht op loopbaanvermindering voor +50 jarigen kan op twee manieren opgenomen worden, waarvoor de volgende voorwaarden gelden:

     • vermindering tot een 4/5 tewerkstelling:
      • u bent minimum 50 jaar op het ogenblik waarop de gewenste loopbaanverminde-ring ingaat;
      • u werkt gedurende de 12 maanden voor-afgaand aan de aanvraag voltijds (in een 5 of 6 dagenstelsel) ofwel in een 4/5de stelsel;
      • u heeft een anciënniteit bij de werkgever van minstens 5 jaar;
      • op het ogenblik van de aanvraag kunt u een loopbaan van tenminste 20 jaar als werknemer bewijzen.
     • vermindering tot een halftijdse betrekking:
      • u bent 50 jaar of ouder op het ogenblik waarop de gewenste loopbaanverminde-ring ingaat;
      • u werkt minstens gedurende 3/4de van een normale voltijdse job, en dit gedurende één jaar voorafgaand aan de aanvraag of u zit reeds als 50-plusser in een stelsel van beroepsloopbaanvermindering (van 1/5de of 1/2de vermindering– oud regime);
      • u hebt een anciënniteit bij de werkgever van minstens 5 jaar;
      • u kunt een loopbaan van ten minste 20 jaar als werknemer aantonen op het ogen-blik van de aanvraag.

     In bedrijven met meer dan 10 werknemers is het opnemen van het tijdkrediet een recht. De opname van dit recht kan alleen uitgesteld worden mits bepaalde voorwaarden. In bedrijven met 10 werk-nemers of minder is het akkoord van de werkgever vereist om dit recht te kunnen uitoefenen.

     Er kunnen slechts categorieën van het personeel (bijvoorbeeld vertrouwenspersoneel) uitgesloten wor-den indien dit bepaald wordt in een sectoriële of bedrijfsCAO.

    • Duur?

     • Dit bijzonder recht is onbeperkt in tijd en kan dus lopen tot aan het (brug)pensioen.
     • U moet dit recht opnemen voor een minimumduur van 6 maanden wanneer u kiest voor een 1/5de onderbreking of in periodes van minimaal 3 maanden bij een halftijdse onder-breking.
     • De 1/5de loopbaanvermindering kan alleen op-genomen worden in twee halve dagen of en volledige dag per week.

    • Vergoeding?

     Als u het recht op loopbaanvermindering voor +50 jarigen opneemt, krijgt u een vaste uitkering van de RVA (bedragen op 1 oktober 2006):

     • bij de vermindering tot een 4/5de tewerkstelling ontvangt u €193,72 bruto per maand (alleenstaanden ontvangen een maandelijkse uitkering van €233,77 bruto);
     • bij de vermindering tot een halftijdse betrekking ontvangt u €417,05 bruto per maand.

     Indien uw tewerkstelling bij de aanvang van de ver-mindering minder was dan voltijds wordt uw uitkering proportioneel herberekend.

    • Sociale rechten?

     • U behoudt alle sociale rechten gedurende de hele periode van loopbaanvermindering.
     • De eindejaarspremie, het aantal vakantieda-gen, het vakantiegeld worden proportioneel berekend op basis van het nieuwe uurrooster en het deeltijdse loon.

    • Hoe aanvragen?

     De aanvraagprocedure is gelijk aan die van het tijdkrediet.

    • Extra bescherming voor het behoud van uw job en/of tegen ontslag?

     De beschermingsmaatregelen zijn gelijk aan die van het tijdkrediet.

     Opgelet: Alle uitkeringen voor tijdkrediet en loopbaan-vermindering zijn bruto belastbare bedragen. Er moeten geen sociale zekerheidsbijdragen op betaald worden. De regering heeft beslist om vanaf 1 januari 2004 een minimum belasting van 10,13% op de uitkering bij voltijds tijdkrediet en 17,15% op alle deeltijdse onderbrekings-uitkeringen af te houden. Voor loopbaanvermindering tot een 4/5 tewerkstelling geldt vanaf 1 juni 2007 een minimum belasting van 35% op de uitkering, uitgezonderd voor alleenwonenden met kinderen. Voor deze gezinnen blijft het minimum percentage van 17,15% van kracht. De uitkeringen worden als vervangingsinkomen belast.

   4. Verdere informatie

    Voor meer informatie kan u zich wenden tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, uw plaatse-lijke werkloosheidsbureau van de RVA of het regionaal secretariaat van uw vakbond.

    FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
    Ernest Blerotstraat 1
    1070 Brussel
    Tel: 02/233 42 11
    Website: http://www.meta.fgov.be

    Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
    Keizerslaan 7

    1000 Brussel
    Tel: 02/515 41 11
    Fax: 02/514 11 06
    Website: http://www.rva.be

    ACLVB
    Koning Albertlaan 95
    9000 Gent
    Tel: 09/222 57 51
    Website: http://www.aclvb.be

    ABVV
    Hoogstraat 42
    1000 Brussel
    Tel: 02/506 82 11
    Website: http://www.abvv.be

    ACV
    Haachtsesteenweg 579
    1030 Brussel
    Tel: 02/246 31 11
    Website: http://www.acv-online.be
    De vakbonden hebben secretariaten in de verschillende regio’s. Hun gegevens vindt u terug op de websites van de vakbonden.


 2. Zorgverloven
 3. Werknemers hebben, buiten tijdkrediet, ook recht op verschillende zorgverloven. Het gaat hier om verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, palliatief verlof en ouderschapsverlof. Deze zorgverloven kan u met elkaar combineren.

 4. Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand

  Wat?

  Als werknemer hebt u het recht op verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid. Onder ‘zware ziekte’ wordt verstaan ‘elke ziekte of medische ingreep die door de behandelende arts als zwaar wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging nodig is voor het herstel.’

  Deze vorm van loopbaanonderbreking is een recht: men heeft geen toestemming van de werkgever nodig.

  Voor wie?

  Wie een familielid tot in de tweede graad (de (groot)ouders, (klein)kinderen, (schoon)broers en (schoon)zussen) verzorgt, kan daarvoor loopbaanonder-breking nemen, ook als men niet met dat familielid samenwoont. Wie een gezinslid (iedereen waarmee de verzorger in hetzelfde huis woont) verzorgt, kan daarvoor eveneens loopbaanonderbreking nemen.

  Als u voltijds werkt, kan u uw loopbaan volledig onderbreken of verminderen met 1/5de. Als u mini-mum 3/4de werkt, kan u verminderen tot een halftijdse betrekking. Als u deeltijds werkt kan u enkel een volledige onderbreking opnemen.

  Als u werkt in een onderneming die op 30 juni van het voorafgaande jaar minder dan 10 werknemers in dienst had, kan u uw loopbaan enkel volledig onderbreken. U hebt dan het akkoord van uw werk-nemer nodig als u uw prestaties wil verminderen met 1/5de of 1/2de.

  Duur?

  U kan uw prestaties gedurende maximum 12 maanden per patiënt volledig onderbreken. Dit is mogelijk in periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden. Deze periodes kunnen elkaar opvolgen.

  Als u uw prestaties gedeeltelijk vermindert, is de maximumduur per patiënt 24 maanden (ook op-splitsbaar in periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden). Deze periodes kunnen elkaar opvolgen.

  Voor bedrijven met 50 of minder dan 50 werknemers kan de werkgever het recht wegens organisatorische redenen beperken tot 6 maanden voor een volledige onderbreking of 12 maanden voor een halftijdse onderbreking.

  Vergoeding?

  Bedragen op 1 oktober 2006:

  • voor een voltijdse onderbreking heeft u recht op een brutouitkering van €684,94 per maand;
  • als u uw loopbaan halftijds onderbreekt en u is jonger dan 50 jaar, heeft u recht op €342,46 bruto, indien u ouder is dan 50 jaar heeft u in het eerste jaar recht op een maandelijkse brutouitkering van €580,90;
  • bij loopbaanvermindering met 1/5de heeft u (als u jonger ben dan 50 jaar) recht op een uitkering van €116,18 bruto per maand, in het andere geval bedraagt uw uitkering €232,36 bruto per maand.

  Als u werkt in het Vlaams gewest (dus niet in Brussel of Wallonië), dan heeft u, bovenop die uitkering, onder bepaalde voorwaarden ook recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie (zie rubriek ‘Vlaamse aanmoedingingspremies’). Eventueel komt daar nog een vergoeding van uw onderneming of sector bij.

  Sociale rechten?

  • U behoudt alle sociale rechten gedurende de hele periode van loopbaanvermindering.
  • De eindejaarspremie, het aantal vakantie-dagen, het vakantiegeld worden proportioneel berekend op basis van het nieuwe uurrooster en het deeltijdse loon.

  Hoe aanvragen?

  De werknemer die loopbaanonderbreking wil nemen, moet een attest vragen aan de behandelend genees-heer van de zorgbehoevende persoon, waaruit de zware ziekte blijkt. Uit dit attest moet ook blijken dat de werknemer zich bereid heeft verklaard om aan de zwaar zieke persoon bijstand of verzorging te verle-nen.

  De loopbaanonderbreking moet schriftelijk aan de werkgever worden aangevraagd. In uw aanvraag vermeldt u de periode waarvoor u uw loopbaan wilt onderbreken of verminderen. De kennisgeving gebeurt minstens zeven dagen voor de ingangs-datum van de schorsing of van de vermindering van de prestaties.

  Voor elke verlenging is een nieuwe aanvraag en een nieuw attest noodzakelijk.

  Extra bescherming voor het behoud van uw job en/of tegen ontslag?

  U bent tijdens uw verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid beschermd tegen ontslag vanaf de dag van uw aanvraag tot drie maanden na afloop van uw verlof. Uw werkgever kan u alleen ontslaan om dringende of voldoende reden. In alle andere gevallen van ontslag tijdens deze beschermingsperiode krijgt u naast de opzegver-goeding een schadevergoeding die gelijk is aan zes maanden loon.

 5. Loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

  Wat?

  Palliatieve verzorging houdt in: elke vorm van bij-stand, dus zowel sociale, medische, administratieve als psychologische bijstand en verzorging aan personen die aan een ongeneeslijke ziekte lijden in een terminale fase.

  Voor wie?

  Elke werknemer in de privé- of openbare sector die zich wil wijden aan de palliatieve verzorging van een persoon die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en zich in een terminale fase bevindt, kan palliatief verlof nemen. De verzorgde persoon hoeft geen familielid te zijn.

  Duur?

  U kan maximaal twee maanden palliatief verlof krijgen, te beginnen met één maand en daarna verlengbaar met nog een maand. Dit kan zowel in de vorm van een voltijdse loopbaanonderbreking, als in de vorm van een loopbaanvermindering met 1/2de of 1/5de.

  Vergoeding?

  U hebt tijdens uw palliatief verlof recht op dezelfde bedragen als iemand die loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid neemt.

  Bedragen op 1 oktober 2006:

  • voor een voltijdse onderbreking heeft u recht op een uitkering van €684,94 bruto per maand;
  • als u uw loopbaan halftijds onderbreekt en u is jonger dan 50 jaar, heeft u recht op €342,46 bruto, indien u 50 jaar of ouder is heeft u recht op een maandelijkse brutouitkering van €580,90;
  • bij loopbaanvermindering met 1/5de heeft u (als u jonger is dan 50 jaar) recht op een uitkering van €116,18 bruto per maand, in het andere geval bedraagt uw uitkering €232,36 bruto per maand.

  Als u werkt in het Vlaams gewest, dan heeft u, bovenop die uitkering, onder bepaalde voorwaarden ook recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie (zie rubriek ‘Vlaamse aanmoedingingspremies’). Eventueel komt daar nog een vergoeding van uw onderneming of sector bij.

  Sociale rechten?

  • U behoudt alle sociale rechten gedurende de hele periode van loopbaanvermindering.
  • De eindejaarspremie, het aantal vakantie-dagen, het vakantiegeld worden proportioneel berekend op basis van het nieuwe uurrooster en het deeltijdse loon.

  Hoe aanvragen?

  U hebt geen toestemming van uw werkgever nodig. De werkgever is niet verplicht om tijdens uw palliatief verlof iemand anders in dienst te nemen.

  U moet aan de werkgever een attest overhandigen. Dit krijgt u van de arts van de persoon die stervensbegeleiding nodig heeft. In dat attest moet staan dat u bereid is om palliatieve zorgen te geven aan die persoon, maar de naam van die persoon mag niet worden vermeld.

  Het verlof gaat in op de eerste dag van de week na de week waarin u het attest aan uw werkgever heeft overhandigd. Als de werkgever akkoord gaat, kan dit al vroeger gebeuren.

  Wenst u na een maand nog een maand palliatief verlof bij, dan moet u opnieuw een attest aan de werkgever overhandigen. U kunt maximaal twee maanden verlof nemen voor de palliatieve verzorging van dezelfde persoon.

  Werkt u in de privé-sector, dan moet u, net zoals bij loopbaanonderbreking, met een aangetekend schrijven een aanvraag indienen bij het gewestelijk werkloosheidsbureau van de RVA. De RVA heeft hiervoor een aanvraagformulier opgesteld dat u bij het werkloosheidsbureau kan bekomen.

  Werkt u in de openbare sector, dan moet u de overheid waartoe u behoort op de hoogte brengen van uw aanvraag tot palliatief verlof. Het formulier daarvoor haalt u bij het werkloosheidsbureau van de RVA en overhandigt u aan de bevoegde overheid.

  Extra bescherming voor het behoud van uw job en/of tegen ontslag?

  U bent tijdens het palliatief verlof beschermd tegen ontslag vanaf de dag van uw aanvraag tot drie maanden na afloop van uw verlof. Uw werkgever kan u alleen ontslaan om dringende of voldoende reden. In alle andere gevallen van ontslag tijdens deze beschermingsperiode krijgt u naast de opzegver-goeding een schadevergoeding die gelijk is aan zes maanden loon.

 6. Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

  Wat?

  Als werknemer heeft u, naast het moeder- en vader-schapsverlof, recht op ouderschapsverlof voor de geboorte of adoptie van een kind. Het gaat hier om een individueel recht van elke werknemer.

  Voor wie?

  • Voor alle werknemers met een kind jonger dan 4 jaar of met een kind met een handicap (minstens 66%) jonger dan 8 jaar; op het ogen-blik van de aanvraag.
  • Voor alle werknemers met een geadopteerd kind dat minder dan 4 jaar geleden is inge-schreven in de bevolkingsregisters.

  Duur?

  U kan ouderschapsverlof opnemen op drie mogelijke manieren:

  • voltijdse onderbreking van de loopbaan gedu-rende 3 maanden per kind (deze periode kan gesplitst worden in maanden, naar keuze van de werknemer);
  • halftijdse onderbreking van de loopbaan gedu-rende 6 maanden per kind (dit verlof kan niet gesplitst worden);
  • onderbreking van de loopbaan met 1/5de gedurende 15 maanden per kind (deze periode kan ook gesplitst worden in blokken van mini-maal 3 maanden, het gaat dan wel telkens om een andere aanvraag).

  Als u in een onderneming met minder dan 10 werk-nemers werkt, kan u ouderschapsverlof onder de vorm van halftijdse prestaties opnemen als u vooraf het akkoord heeft van uw werkgever.

  Vergoeding?

  U hebt tijdens uw ouderschapsverlof recht op dezelfde bedragen als iemand die loopbaanonder-breking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid of palliatief verlof neemt. Bedragen op 1 oktober 2006:

  • voor een voltijdse onderbreking heeft u recht op een brutouitkering van €684,94 per maand in het eerste jaar (€530,43 in het tweede jaar);
  • als u uw loopbaan halftijds onderbreekt en u is jonger dan 50 jaar, heeft u recht op €342,46 bruto , indien u 50 jaar of ouder is dan heeft u in het eerste jaar recht op een maan-delijkse brutouitkering van €580,90;
  • bij loopbaanvermindering met 1/5de heeft u (als u jonger is dan 50 jaar) recht op een brutouitkering van €116,18 per maand, in het andere geval bedraagt uw uitkering €232,36 bruto per maand.

  Wie in het Vlaams Gewest werkt, kan bovendien genieten van Vlaamse aanmoedigingspremies. (zie rubriek 11.3).

  Sociale rechten?

  • U behoudt alle sociale rechten gedurende de hele periode van loopbaanvermindering.
  • De eindejaarspremie, het aantal vakantieda-gen, het vakantiegeld worden proportioneel berekend voor de periode van ouderschaps-verlof.

  Hoe aanvragen?

  • De aanvraag moet schriftelijk gebeuren. Dit gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven, ofwel door overhandiging van het geschreven docu-ment aan de werkgever die een duplicaat tekent voor ontvangst (met vermelding van de datum).
  • In de aanvraag moet de werknemer volgende punten opnemen:
   • de gewenste begin- en einddatum van het zorgverlof;
   • de manier waarop u zou willen werken (op welke dagen of halve dagen u thuis wil blijven);
   • een bewijs van geboorte of adoptie.

  • Als u ouderschapsverlof wil opnemen, moet u uw werkgever hiervan drie maanden op voor-hand op de hoogte brengen. Deze termijn kan in overleg tussen de werkgever en de werkne-mer worden ingekort.
  • In de maand die volgt op de schriftelijke aan-vraag kan uw werkgever uw recht op ouder-schapsverlof uitstellen om gerechtvaardigde redenen in verband met de werking van de onderneming. Dit uitstel kan maximaal zes maanden duren, daarna gaat uw ouderschaps-verlof alsnog in.

  Extra bescherming voor het behoud van uw job en/of tegen ontslag?

  U bent tijdens uw ouderschapsverlof beschermd tegen ontslag vanaf de dag van uw aanvraag tot drie maanden na afloop van uw verlof. Uw werkgever kan u alleen ontslaan om dringende of voldoende reden. In alle andere gevallen van ont-slag tijdens deze beschermingsperiode krijgt u naast de opzegvergoeding een schadevergoeding die gelijk is aan zes maanden loon.


 • Vlaamse aanmoedigingspremies bij zorgkrediet

  Wanneer u uw loopbaan onderbreekt of als u minder gaat werken met het oog op het volgen van een opleiding of het verlenen van zorg, dan vult Vlaanderen, onder bepaalde voorwaarden, de RVA-uitkering aan met een Vlaamse aanmoedigingspremie. Opgelet deze bijkomende premie kan steeds bij beslissing van de Vlaamse regering afge-schaft of gewijzigd worden. Informeer u hierover.

  We bespreken hier enkel de aanmoedigingspremies in het kader van zorgkrediet.

  Voor wie?

  Algemene voorwaarden:

  • U werkt in de privé-sector als werknemer.
  • U werkt in het Vlaams gewest.
  • U is 1 jaar tewerkgesteld bij uw werkgever.
  • Uw onderneming is gedekt door een akkoord met de werkgever(s) over het zorgkrediet.

  Specifieke voorwaarden voor zorgkrediet:

  U kan het krediet enkel opnemen voor:

  • de zorg van een kind dat geboren of geadop-teerd is na 1 januari 1998 (voor gehandicapte kinderen: kinderen geboren na 1 januari 1994), u moet het krediet opnemen voor het kind 18 jaar is;
  • de zorg voor een moeder of vader ouder dan 70 jaar;
  • de bijstand aan een persoon die leidt aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een termi-nale fase bevindt;
  • de bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

  U kan het krediet opnemen als aanvulling bij de RVA-uitkering voor een volledige onderbreking van de loopbaan of voor een vermindering tot halftijdse arbeid. Enkel de voltijdse werknemers die een zorgverlof opnemen, kunnen het krediet opnemen als aanvulling bij de RVA-uitkering wanneer zij hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5de.

  Duur?

  Maximaal 1 jaar bij volledige schorsing van de arbeidsprestaties, dit krediet wordt verhoogd met drie maanden per kind dat werd geboren of geadop-teerd na 1 januari 1998 (voor gehandicapte kinderen: kinderen geboren na 1 januari 1994).

  Premie?

  Bedragen op 1 maart 2006:

  • voor voltijdse loopbaanonderbreking vanuit een voorafgaande tewerkstelling van minimaal 3/4de: €165,62 bruto per maand;
  • voor halftijdse loopbaanonderbreking vanuit een voorafgaande tewerkstelling van minimaal 3/4de: €110,41 bruto per maand;
  • voor een vermindering van uw loopbaan met 1/5de vanuit een voorafgaande tewerkstelling van minimaal 3/4de: €55,21 bruto per maand;
  • voor voltijdse loopbaanonderbreking vanuit een voorafgaande tewerkstelling van minstens half-tijds: €110,41 bruto per maand;
  • voor voltijdse loopbaanonderbreking vanuit een voorafgaande tewerkstelling van minder dan halftijds: €55,21 bruto per maand.

  Voor alleenstaanden, al dan niet met kinderen ten laste, wordt de premie verhoogd met €39,26 per maand.

  De Vlaamse premies zijn bruto belastbare bedragen. Er moeten geen sociale zekerheidsbijdragen op betaald worden. Wel wordt bedrijfsvoorheffing afge-houden. De premies moeten aangegeven worden als belastbaar vervangingsinkomen.

  Hoe aanvragen?

  Voor de periode van loopbaanonderbreking of ver-mindering die zich situeert voor de zesde maand die voorafgaat aan de maand waarin de aanvraag voor de premies werd ingediend worden er geen premies betaald. U moet dus snel zijn bij het indienen van uw premie.

  De aanvraag moet gebeuren via speciale aanvraag-formulieren bij de volgende instantie:

  Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
  Cel Aanmoedigingspremies
  Koning Albert II-laan 35 bus 21
  1030 Brussel
  Tel. 1700 (Vlaamse infolijn: 9u-19u)


 • Werkloosheid

  1. Werkloosheid en vrijwilligerwerk

   Als u werkloos bent, kan u in bepaalde gevallen vrijwil-ligerswerk uitoefenen. Dit wordt toegestaan in de volgende gevallen:

   • de onbezoldigde activiteit voor een privé-persoon (vriendendienst);
   • de activiteit voor rekening van:
    • een openbare dienst;
    • een instelling van openbaar nut;
    • een door een Gemeenschap georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling;
    • een cultureel centrum;
    • een jeugdhuis;
    • een vereniging zonder winstoogmerk;
    • de sportactiviteit als amateur-sportbeoefenaar.

   U moet voor de aanvang van dit vrijwilligerswerk een aanvraag doen bij uw uitbetalingsinstelling.

   Voor meer informatie kan u terecht bij uw uitbetalings-instelling (de vakbonden of de Hulpkas) of bij de Rijks-dienst voor Arbeidsvoorziening.

  2. Werkloosheid en zorgverlof

   Volledig werklozen kunnen, omwille van sociale of familiale redenen, een aanvraag tot vrijstelling van verschillende verplichtingen indienen.

   De aanvraag kan enkel worden ingediend om sociale of familiale redenen met betrekking tot:

   • uzelf;
   • iedere persoon die met u samenwoont;
   • uw kinderen, uw ouders, uw broers en zussen;
   • een persoon die ten laste is van u of van uw echt-geno(o)t(e);
   • een persoon waarvan u (of uw echtgeno(o)t(e)) de voogd of de toeziende voogd bent.

   De 3 laatste categorieën moeten niet per se met u samen-wonen.

   Indien u de vrijstelling geniet:

   • mag u een voorgestelde dienstbetrekking weigeren;
   • moet u niet meer beschikbaar zijn voor de arbeids-markt;
   • moet u niet meer ingeschreven zijn als werkzoe-kende;
   • moet u zich niet meer bij de gemeentelijke stempel-controle aanmelden.

   Deze vrijstelling wordt verleend voor een duur van mini-mum 6 maanden en maximum 12 maanden. Ze kan verlengd worden voor een periode van minimum 3 maan-den en maximum 12 maanden. De maximale duur van de vrijstellingsperiodes is 72 maanden (6 jaar).

   Meer informatie hierover kan u verkrijgen bij de RVA.


  Nuttige adressen

  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Ernest Blerotstraat 1
  1070 Brussel
  Tel: 02/233 42 11
  Website: http://www.meta.fgov.be

  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
  Keizerslaan 7

  1000 Brussel
  Tel: 02/515 41 11
  Fax: 02/514 11 06
  Website: http://www.rva.be

  ACLVB
  Koning Albertlaan 95
  9000 Gent
  Tel: 09/222 57 51
  Website: http://www.aclvb.be

  ABVV
  Hoogstraat 42
  1000 Brussel
  Tel: 02/506 82 11
  Website: http://www.abvv.be

  ACV
  Haachtsesteenweg 579
  1030 Brussel
  Tel: 02/246 31 11
  Website: http://www.acv-online.be

  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  Administratie Werkgelegenheid
  Afdeling Tewerkstelling
  Aanmoedigingspremies
  Markiesstraat 1, 8e verdieping
  1000 Brussel
  Tel. 0800/30 700 (van maandag tot vrijdag tussen 8 en 20 uur)

  Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
  Cel Aanmoedigingspremies
  Koning Albert II-laan 35 bus 21
  1030 Brussel
  Tel. 1700 (Vlaamse infolijn: 9u-19u)