Vervoer

Mobiliteit is voor elk van ons bijzonder belangrijk. De mate waarin we mobiel zijn, bepaalt immers voor een groot deel de mate waarin we kunnen deelnemen aan het openbare leven. Ook al zijn er vaak heel wat inspanningen nodig en vergt het soms zware investeringen om ervoor te zorgen dat een mindermobiele persoon zich kan verplaatsen, deze inspanningen en investeringen zijn zeker de moeite waard !


Vervoer door derden

Er zijn verschillende instanties in Vlaanderen die vervoer voor zieken organiseren. Denken we maar aan de ziekenfondsen, de Minder Mobielen Centrales, het Rode Kruis, het Vlaamse Kruis, de brandweer, …

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen vervoer om strikt medische redenen en vervoer om sociale redenen.

 1. Vervoer om medische redenen

  Dergelijk vervoer brengt mensen van en naar het ziekenhuis, de specialist, een revalidatiecentrum, een polikliniek of een hersteloord en zorgt ook voor dringend ziekenvervoer (dienst 100). De meeste ziekenfondsen hebben een eigen vervoersdienst of hebben een overeenkomst met zelfstandige taxi- of vervoersdiensten. Voor informatie over de werking van en de overeenkomsten met de vervoersdiensten uit uw streek kan u zich wenden tot de sociale dienst van uw ziekenfonds.

  Ook het Vlaams Kruis, het Rode Kruis en sommige brandweerkorpsen hebben een eigen vervoersdienst. Deze initiatieven werken met ambulanciers. Dit zijn mensen die een korte, maar intensieve opleiding hebben gevolgd met o.a. een EHBO-cursus.

  Tussen al deze organiserende instanties bestaan grote verschillen in gebruiksvoorwaarden en reglementering (vb. de éne dienst vervoert enkel zittend, de andere ook liggend). Bovendien kunnen er binnen één organisatie ook nog regionale verschillen zijn. Informeer u steeds goed vooraf zodat u niet voor een grote verrassing staat als u uw factuur ontvangt!

  Prijs?

  Voor wat betreft het dringend ziekenvervoer (dienst 100) worden de tarieven bepaald door het Ministerie van Volksgezondheid. De tarieven zijn (voor 2005):

  • een forfaitair bedrag van €49,08;
  • vanaf de 11de tot en met de 20ste km: €4,96/km;
  • vanaf de 21ste km: €3,72/km.

  Hiervoor is geen terugbetaling voorzien in de verplichte ziekteverzekering. De patiënt dient dus in principe zelf deze som te dragen. Sommige ziekenfondsen voorzien echter onder bepaalde voorwaarden vanuit de aanvullende verzekering een tussenkomst.

  Voor het liggend en voor het zittend niet-dringend ziekenvervoer bestaan er in principe geen vaste tarieven. In principe is er voor dit soort vervoer geen terugbetaling voorzien door de verplichte ziekteverzekering.

  Voor (niet-dringend) vervoer naar het ziekenhuis voor een behandeling met bestralingen, chemo- of radiotherapie, een nierdialyse of revalidatie geldt echter wel een wettelijke regeling voor wat betreft de terugbetaling, maar er zijn echter geen wettelijk vastgelegde tarieven.

  chemo- of radiotherapie

  Voor elke rit van en naar het ziekenhuis voor chemotherapie, radiotherapie of voor een consultatie in het kader van deze behandeling krijgt u een vergoeding voor de reiskosten. Het ziekenfonds betaalt de reiskosten terug aan het tarief van het openbaar vervoer (2de klasse). De terugbetaling geldt enkel voor kankerpatiënten die ambulant verzorgd worden. Behandeling en vervoer moeten op dezelfde dag gebeuren. Voor de terugbetaling krijgt u in het ziekenhuis een attest dat alle data vermeldt waarop u de rit naar het ziekenhuis maakte. Met dat attest kan u bij uw ziekenfonds terecht voor terugbetaling. Opgelet u moet er vaak zelf naar vragen !

  Niettegenstaande de wet stelt dat het vervoer terugbetaald wordt aan het tarief van het openbaar vervoer, hebben alle ziekenfondsen in gemeenschappelijk overleg beslist om de reiskosten voor een chemo- en radiotherapie terug te betalen aan €0.25/km.

  Bijkomend sinds juli 2007 is dat ook ouders of de wettelijke voogden van kinderen met kanker in aanmerking komen voor een vergoeding voor hun verplaatsingskost per dag dat hun kind in het ziekenhuis is opgenomen. Er is geen voorwaarde van behandeling hieraan verbonden. Het bedrag wordt berekend op basis van de afstand van de woonplaats van de ouders of de wettelijke voogden tot het ziekenhuis en bedraagt €0.25/km.

  Nierdialyse

  Voor wie voor nierdialyse naar het ziekenhuis moet, wordt onderscheid gemaakt tussen wie dit doet via individueel vervoer of via vervoer in groep. Bij individueel vervoer is de terugbetaling integraal op basis van de gangbare tarieven in tweede klasse als men gebruik maakt van het openbaar vervoer. Indien men gebruik maakt van ander vervoer krijgt men een bedrag van €0,25 per km terugbetaald met een maximum van telkens 30 km voor de heen- en terugreis. De beperking van 30 km voor de heen- en terugreis is niet van toepassing indien:

  • de woonplaats van de rechthebbende zich bevindt op méér dan 30 km van het dichtstbijzijnde dialysecentrum;
  • de rechthebbende is jonger dan 14 jaar;
  • de rechthebbende ouder of gelijk aan 14 jaar en erkend door het College van geneesheren-directeurs als patiënt die wegens zijn pathologie een dialyse nodig heeft waarvan de technische modaliteiten inzake uitvoering en klinische omgeving bijzonder aangepast zijn aan de patiënt.

  Voor wat betreft het vervoer in groep is de tussenkomst vastgesteld op €0,25/km (bedrag 2004) en wordt berekend op basis van de afgelegde afstanden. De maximaal vergoede afstand is beperkt tot 60 km voor de heenreis en 60 km voor de terugreis. Ook hiervoor krijgt u een attest dat u bij uw ziekenfonds afgeeft. Dit betekent niet dat u niet meer in aanmerking komt voor bijkomende tussenkomsten vanuit de aanvullende verzekering.

  Beide wettelijke regelingen stellen geen beperkingen in het aantal terugbetaalde ritten.

  Sommige ziekenfondsen betalen de vervoerskosten van en naar het ziekenhuis, de polikliniek,… geheel of gedeeltelijk terug vanuit de aanvullende verzekering, wanneer u gebruik maakt van hun eigen ziekenvervoer of van een zelfstandige taxi- of vervoersdienst waarmee uw ziekenfonds een overeenkomst heeft. Informeer bij de sociale dienst van uw ziekenfonds met welke vervoersdiensten contracten werden afgesloten. Immers, enkel indien u van deze vervoersdiensten gebruik maakt, komt u voor terugbetaling in aanmerking.

  Revalidatie

  Bij functionele revalidatie betaalt het ziekenfonds, naast de revalidatie zelf, ook de reiskosten van en naar het revalidatiecentrum terug, zij het onder strikte voorwaarden. Ook hier verschilt de terugbetaling naargelang het vervoer gebeurt door een gespecialiseerde vervoersmaatschappij of bij vervoer in een aangepaste wagen. De vergoeding geldt voor de afstand tussen de effectieve verblijfplaats van de betrokkene en de plaats waar het revalidatiecentrum zich bevindt. Informeer bij je ziekenfonds of u in aanmerking komt voor een terugbetaling en welk het terugbetaalde bedrag is.

  Opgelet!

  Bij een opname in het ziekenhuis informeert u best tijdig de sociale dienst van het ziekenhuis over de vervoersovereenkomsten die uw ziekenfonds heeft.

  Hoeveel u terugbetaald krijgt, hangt van een aantal factoren af:

  • verwijzing: wie een verwijsbriefje heeft van een arts, heeft meer kans op terugbetaling dan wie op eigen initiatief vervoer aanvraagt;
  • reden van vervoer: vervoer voor de nierdialyse, voor chemotherapie, voor een consultatie,… , het éne wordt wel terugbetaald, het andere niet;
  • ziekenfonds: het éne ziekenfonds zal vervoerskosten wel terugbetalen (vanuit de aanvullende verzekering), het andere niet.

 2. Vervoer om sociale redenen

  Onder vervoer om sociale redenen verstaan we alle vervoer van zieken, personen met een handicap of mindermobielen, zonder nader omschreven bestemming: naar een familielid, de kapper, het dagcentrum, een activiteit van een vereniging,… Sommige initiatieven worden door vrijwilligers gedragen, zoals de Minder Mobielen Centrales,…

  De prijzen en ook de uren waarop de chauffeurs willen en kunnen rijden, zijn niet overal dezelfde. Bovendien kunnen er binnen één organisatie ook nog regionale verschillen zijn. Informeer u dus goed bij de gemeente, het OCMW of het dienstencentrum en vergelijk prijzen. Sommige gemeentes of OCMW’s geven taxicheques aan personen met een beperkt inkomen.

  De ‘Minder Mobielen Centrale‘ (MMC) werkt met vrijwillige chauffeurs. Om het even welke instantie kan een Minder Mobielen Centrale uitbouwen (bijvoorbeeld een OCMW, de gemeente, een aparte vzw). Taxistop coördineert al deze initiatieven. De Minder Mobielen Centrale is bestemd voor mensen met een maximaal inkomen van twee keer het leefloon. Bovendien mag er voor het gevraagde traject geen openbaar vervoer voorhanden zijn, tenzij dat het voor de betrokkene niet toegankelijk is. U betaalt 7 euro lidgeld per jaar, hier is een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid inbegrepen. Daarnaast betaalt u €0,27 per km als onkostenvergoeding voor de chauffeur.

  Er is een permanentiedienst die van maandag tot vrijdag tussen 9u en 18u telefonisch bereikbaar is: 070/22 22 92. Meer informatie vindt u terug op de website http://www.taxistop.be.

  Hier vindt u ook de adressenlijst van alle Minder Mobielen Centrales. Deze lijst kan u ook opvragen op het secretariaat van Werkgroep Thuisverzorgers. Meer informatie hierover kan u ook verkrijgen bij de lokale dienstencentra.


Personen met een handicap in het verkeer

 1. Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing (CARA)

  Als u door een aangeboren letsel, een ziekte of een ongeval moeite heeft met het besturen van een motorvoertuig, dan zal uw arts u doorverwijzen naar het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing (CARA), een afdeling van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid.

  Het CARA is een instantie die uw rijgeschiktheid bepaalt en advies geeft met betrekking tot nodige verbouwingen aan uw wagen. Zij beschikken over een team van specialisten die uw rijgeschiktheid nagaan. De artsen onderzoeken of u als bestuurder beantwoordt aan de medische minimumnormen die de wet voorschrijft. De aanpasdeskundigen bekijken of u eventueel bepaalde aanpassingen nodig heeft om veilig een motorvoertuig te kunnen besturen. Als alle bevindingen gunstig zijn, dan krijgt u het rijgeschiktheidsattest dat u nodig heeft om een voorlopig rijbewijs of leervergunning aan te vragen of om uw ingeleverde rijbewijs terug te bekomen.

  Bovendien maakt het CARA u wegwijs in de administratieve procedures voor het behalen of opnieuw verkrijgen van uw rijbewijs, eventuele aanpassingen aan uw voertuig, financiële tussenkomsten, rolstoelberging, autokeuring enzovoort.

  Voor tussenkomsten voor bepaalde autoaanpassingen kan u ook bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap terecht (zie hoofdstuk 13). Informeer u.

  CARA
  Haachtsesteenweg 1405
  1130 Brussel
  Tel: 02/244 15 52
  Website: http://www.bivv.be

 2. Personen met een rolstoel

  Afhankelijk van het type rolstoel en de situatie rijdt u op het trottoir, het fietspad of de rijbaan.

  Wordt uw rolstoel voortgeduwd door een andere persoon, dan wordt u gelijkgesteld met een voetganger. U leeft dan de verkeersregels voor voetgangers na.

  Heeft u een rolstoel zonder motor of pedalen die u zelf voorduwt, een rolstoel met hand- of voetpedalen of een zelfbewegende rolstoel die niet sneller dan stapvoets rijdt, dan heeft u de keuze tussen het trottoir en de rijbaan. Natuurlijk is het trottoir het veiligste!

  Rijdt u met een zelfbewegende rolstoel die sneller dan stapvoets gaat, dan mag u enkel op de rijbaan rijden. U mag geen gebruik maken van het trottoir of fietspad. Voor een zelfbewegende rolstoel categorie A3 klasse A heeft u geen rijbewijs nodig (maximumsnelheid 25 km/u, minimumleeftijd 16 jaar). Voor een zelfbewegende rolstoel categorie A3 klasse B heeft u een rijbewijs A3 nodig (maximumsnelheid 45 km/u, minimumleeftijd 16 jaar).

  Afhankelijk van de rolstoel heeft u ook een andere verzekering nodig. Lees hier meer over in hoofdstuk 15.

 3. Europese parkeerkaart

  Sinds 1 maart 2003 is er een nieuwe regelgeving over parkeerkaarten voor personen met een handicap van toepassing. Dankzij de nieuwe maatregelen komen meer mensen in aanmerking voor een parkeerkaart.

  De parkeerkaart wordt verleend aan:

  • personen met een permanente invaliditeit van minimum 80%;
  • personen met een blijvende invaliditeit van minstens 50% aan de onderste ledematen;
  • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of waarvan de bovenste ledematen geamputeerd zijn;
  • burgerlijke of oorlogsinvaliden met ten minste 50%;
  • personen met een verminderde zelfredzaamheid van 12 punten op de schaal van zelfredzaamheid (in het kader van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap).

  Mensen die voordien geen 12 punten hadden op deze schaal kunnen sinds 1 maart 2003 toch een kaart verkrijgen op voorwaarde dat ze minstens 2 punten behalen op het criterium “verplaatsingsmogelijkheden”. Zo zullen mensen met ernstige hartproblemen of personen met zware astma ook in aanmerking komen.

  Elke aanvrager moet sinds 1 maart 2003 medisch gecontroleerd worden. Als u al een dossier bij de dienst tegemoetkomingen of een attest van een andere overheidsdienst heeft waaruit de behoefte aan een parkeerkaart blijkt, dan is deze medische controle niet meer nodig.

  De speciale parkeerkaart geeft aan automobilisten met een handicap het recht om:

  • voor onbeperkte duur te parkeren op plaatsen met een beperkte parkeerduur (parkeermeters, blauwe zone, verkeersborden);
  • te parkeren op parkeerplaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap;
  • gratis te parkeren op parkeerplaatsen van de NMBS.

  In de andere lidstaten van de Europese Unie geeft deze parkeerkaart recht op dezelfde parkeervoorzieningen als deze die in België gelden.

  U kan de parkeerkaart aanvragen bij:

  • voor oorlogsinvaliden en militaire invaliden in vredestijd:

   Federale Overheidsdienst Financiën
   Administratie der pensioenen
   Victor Hortaplein 40 bus 30
   1060 Brussel
   Tel: 02/558 60 00

  • voor de burgerlijke oorlogsinvaliden:

   Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
   Directie-Generaal Oorlogsslachtoffers
   Luchtscheepvaartsquare 31
   1070 Brussel
   Tel: 02/528 91 00
   Fax: 02/528 91 22

  • voor andere belanghebbenden:

   Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
   Directie-Generaal Personen met een Handicap
   Centrum 58
   Dienst Parkeerkaarten
   1000 Brussel
   Centraal nummer: 02/507 84 99
   Website: http://www.handicap.fgov.be

  Alle aanvragen moeten ingediend worden aan de hand van een formulier ‘Aanvraag van de speciale parkeerkaart’ die kan afgehaald worden bij uw gemeente of bij de maatschappelijk werker van uw ziekenfonds.

 4. Vrijstelling en vermindering van belastingen op autovoertuigen

  rijstelling van BTW

  Voor personen met een bepaalde handicap geldt een vrijstelling van BTW bij aankoop van een wagen, bestemd voor persoonlijk gebruik (6% in plaats van 21 % en later teruggave van de 6%). De vrijstelling geldt slechts voor één enkel voertuig, dat gedurende drie jaar uitsluitend door de betrokkene (of om de betrokkene te vervoeren) wordt gebruikt.

  • Teruggave van de 6% BTW bij aankoop of invoer

   Om teruggave te verkrijgen van de betaalde 6% BTW moet de aanvrager de vrijstelling van verkeersbelasting aanvragen bij de Regionale Directeur van de Directe Belastingen van zijn woonplaats.

  • Verlaagd BTW-tarief van 6% voor onderhoud en herstel van autovoertuigen

   Voor onderhoud en herstelling van autovoertuigen van personen met een handicap of van autovoertuigen waarmee een persoon met een handicap vervoerd wordt, en voor de aankoop van onderdelen en uitrusting, geldt het verlaagd BTW-tarief van 6%. In tegenstelling tot aankoop en invoer komt het verlaagd BTW-tarief voor toebehoren, uitrusting en herstelling niet voor teruggave in aanmerking.

   Tip: bezorg uw garagist een kopie van het attest dat u recht geeft op het verlaagde BTW-tarief.

   Vrijstelling van belasting van inverkeersstelling en van verkeersbelasting

   Personen met een handicap die genieten van een BTW-vrijstelling, genieten eveneens van een vrijstelling van inverkeersstelling en van de jaarlijkse verkeersbelasting. Oorlogsinvaliden (militaire en burgerlijke) moeten over een invaliditeitspensioen beschikken van minstens 60%.

   Automobilisten met een handicap kunnen zich voor al deze tegemoetkomingen wenden tot de sociale dienst van de gemeente, de sociale dienst van het ziekenfonds of de Directie van de Directe Belastingen (zie telefoongids).

 5. Vrijstelling van het dragen van de veiligheidsgordel

  Een persoon met een handicap kan worden vrijgesteld van het dragen van een veiligheidsgordel op grond van medische argumenten. Bij het gemeentebestuur kan u een doktersattest aanvragen tot het verkrijgen van vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel. Dit volledig ingevulde attest wordt opgestuurd naar:

  Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
  Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid
  Residence Palace – Blok A
  Wetstraat 155
  1040 Brussel
  Tel: 02/287 44 02 of 02/287 44 03
  Website: http://www.mobilit.fgov.be


Openbaar vervoer

Naast de talrijke bestaande reducties, onder meer voor grote gezinnen, zijn er speciale voorzieningen voor onder meer de volgende categorieën:

 • Reductiekaart voor WIGW’s

  Weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen (de WIGW’s) en hun personen ten laste, die recht hebben op de verhoogde tussenkomst in de terugbetaling van gezondheidskosten, kunnen bij de NMBS een reductiekaart bekomen die hen recht geeft op 50% reductie op de volle prijs van een biljet 2° klasse. Informeer u in het station en bij het ziekenfonds.

  Bij De Lijn kan u op vertoon van deze verminderingskaart bij de chauffeur of in de lijnwinkel een lijnkaart kopen met vermindering. U kan ook met deze WIGW-kaart een netabonnement van De Lijn bekomen voor €25,00 per jaar. Voor meer informatie kan u zich wenden bij de Dienst Abonnementen van De Lijn in uw provincie. Hieronder vindt u de telefoonnummers:

  • De Lijn Info: 070/22 02 00
  • De Lijn Antwerpen: 03/218.15.09
  • De Lijn Limburg: 011/85.03.04
  • De Lijn Oost-Vlaanderen: 09/210.94.43
  • De Lijn Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 016/31.37.20
  • De Lijn West-Vlaanderen: 059/56.52.31

 • Nationale reductiekaart voor visueel gehandicapten

  Visueel gehandicapten waarvan het gezichtsvermogen voor minstens 90% is aangetast, kunnen een verminderingskaart verkrijgen voor het openbaar vervoer.

  Personen die houder zijn van dergelijke kaart reizen gratis met De Lijn op vertoon van deze kaart. Het geeft recht op gratis vervoer op het net van De Lijn voor de houder van de kaart en de eventuele geleidehond.

  Informatie verkrijgt u op het gemeentebestuur of bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Dienst Attesten.

  Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  Directie-Generaal Personen met een Handicap
  Dienst Attesten
  Zwarte Lievevrouwstraat 3C
  1000 Brussel
  Tel: 02/507 87 99

 • Voorkeurtarief voor begeleiders van personen met een zware handicap

  Met een kaart “gratis begeleider” op naam van de mindervalide kunnen begeleiders van personen met een zware handicap gratis gebruikmaken van het openbaar vervoer. Bij uw aanvraag moet u een medisch attest toevoegen met hierop de graad van de handicap, samen met een kopie van uw identiteitskaart.

  Voor meer informatie kan u terecht bij de NMBS of de Dienst Abonnementen van De Lijn.

 • Voorbehouden zitplaatsen

  Personen met een handicap of ouderen die niet rechtstaand kunnen reizen, kunnen een speciale kaart verkrijgen die hen recht geeft op voorbehouden zitplaatsen bij gebruik van het openbaar vervoer.

  U kan terecht op volgend adres:

  NMBS – Reizigers Nationaal
  Bureau RN 021 A – Sectie 26
  Frankrijkstraat 54, bus 5-6
  1060 Brussel
  Tel: 02/525 21 73

  Ook op de bussen van De Lijn zijn enkele zitplaatsen voorbehouden voor personen die minder goed te been zijn. Deze plaatsen worden duidelijk aangeduid. Het politiereglement verplicht de klanten overigens om een plaats af te staan aan iemand die minder goed te been is.

 • Rolstoelgebruikers

  Om de toegang tot de treinen te vergemakkelijken kan de rolstoelgebruiker onder begeleiding van een spoorwegagent de dienstovergangen en de goederenliften gebruiken. In een aantal belangrijke stations staan mobiele toegangshellingen ter beschikking van de rolstoelgebruiker. U verwittigt de NMBS, met name de stations in kwestie, best een dag op voorhand over het traject dat u wenst te volgen.

  De Lijn werkt op diverse vlakken aan het verbeteren van de toegankelijkheid. Bij het aanschaffen van nieuwe bussen worden er principieel alleen nog lagevloerbussen en –trams aangekocht. ‘Laag’ betekent een vloerhoogte van maximum 35 cm aan de twee deuren vooraan. Tussen deze deuren en het midden van de bus zijn er geen treden. Bovendien hebben lagevloerbusen geen stang in het midden van de deuropening. Naast deze bussen beschikt De Lijn over belbussen die toegankelijk zijn voor de rolstoelgebruiker. Indien u een verplaatsing wenst te maken met de belbus, dan dient u twee uur op voorhand contact op te nemen met de belbus-centrale. Als u gebruik wenst te maken van een reguliere lijn, dan moet u minstens 1 dag op voorhand contact opnemen met de belbuscentrale. Zij zullen proberen te zorgen voor een toegankelijke bus.

  Telefoonnummers belbuscentrale:

  • De Lijn Antwerpen: 03/218.14.94
  • De Lijn Limburg: 011/85.03.00
  • De Lijn Oost-Vlaanderen: 09/210.94.94
  • De Lijn Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 016/31.37.00
  • De Lijn West-Vlaanderen: 059/56 52 56

  Informatie specifiek voor personen met een handicap vindt u op de website https://www.socialsecurity.be/site_nl/civilservant/Applics/myhandicap/index.htm.

  Hier vindt u in de ‘Handigids’ de recentste regelingen (van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten), de tussenkomsten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Dit wordt er op een overzichtelijke manier uitgelegd. Deze gids kan u ook bestellen bij de FOD Sociale Zekerheid:

  FOD Sociale Zekerheid
  Directie-Generaal Personen met een handicap
  Dienst Gehandicaptenbeleid
  Zwarte Lievevrouwstraat 3C
  1000 Brussel
  02/507 87 99
  Website: https://socialsecurity.belgium.be/nl


Nuttige adressen

 • Taxistop
  Permanentiedienst (weekdagen tussen 9u en 18u): 070/22 22 92
  Website http://www.taxistop.be
 • CARA
  Victor Hortaplein 40 bus 30
  1060 Brussel
  Tel: 02/558 60 00

 • Federale Overheidsdienst Financiën
  Administratie der pensioenen
  Financietoren, bus 31
  Kruidtuinlaan 50
  1010 Brussel
  Tel: 02/210 66 00
  Fax: 02/210 29 25
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  Directie-Generaal Oorlogsslachtoffers
  Luchtscheepvaartsquare 31
  1070 Brussel
  Tel: 02/528 91 00
  Fax: 02/528 91 22
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  Directie-Generaal Personen met een Handicap
  Centrum 58
  Dienst Parkeerkaarten
  1000 Brussel
  Centraal nummer: 02/507 84 99
  Website: http://www.handicap.fgov.be”
 • Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
  Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid
  Residence Palace – Blok A
  Wetstraat 155
  1040 Brussel
  Tel: 02/287 44 02 of 02/287 44 03
  Website: http://www.mobilit.fgov.be
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  Directie-Generaal Personen met een Handicap
  Dienst Attesten
  Zwarte Lievevrouwstraat 3C
  1000 Brussel
  Tel: 02/509 80 41
 • NMBS – Reizigers Nationaal
  Bureau RN 021 A – Sectie 26
  Frankrijkstraat 54, bus 5-6
  1060 Brussel
  Tel: 02/525 21 73
 • Handigids: http://handicap.fgov.be
 • FOD Sociale Zekerheid
  Directie-Generaal Personen met een handicap
  Dienst Gehandicaptenbeleid
  Zwarte Lievevrouwstraat 3C
  1000 Brussel
  Tel: 02/507 87 99
  Website: https://socialsecurity.belgium.be/nl