De Werkgroep Thuisverzorgers VZW

De Werkgroep Thuisverzorgers vzw is een onafhankelijke vereniging van gebruikers en mantelzorgers in Vlaanderen. Zij verenigt gebruikers, personen en gezinnen die in het thuismilieu zorg dragen voor een zorgbehoevende oudere, een langdurige zieke of een persoon met een handicap.

De organisatie werd in 1990 opgericht op initiatief van families zelf. De Werkgroep kiest ervoor de vereniging te laten ‘dragen’ door de families-mantelzorgers zelf. Zo blijft een onafhankelijke en uiteraard pluralistische werking gewaarborgd, vertrekkend vanuit de standpunten van de gebruikers en mantelzorgers.

In maart 1999 werd de Werkgroep Thuisverzorgers vzw, op basis van het thuiszorgdecreet, door de Vlaamse Gemeenschap erkend als vereniging van gebruikers en mantelzorgers.

De Werkgroep Thuisverzorgers vzw heeft de volgende doelstellingen:

 • ijveren om de thuiszorg als vrije keuze mogelijk te maken en de zorgbehoevende persoon en zijn familie optimaal te ondersteunen om deze keuze te kunnen realiseren in de praktijk;
 • verdedigen van de belangen van de families die aan thuiszorg doen en dit zowel op financieel, materieel en psycho-sociaal vlak;
 • ijveren voor de erkenning van de mantelzorgers in het geheel van de zorgverstrekking;
 • wegen zoeken voor rechtstreekse inspraak in beleidsvoorbereidingen en beslissingen;
 • bevorderen van de contacten tussen de families onderling.

Om deze doelstellingen te realiseren ontplooit de Werkgroep Thuisverzorgers vzw een breed gamma van activiteiten:

 1. Informatie en ondersteuning
 2. Groepsactiviteiten
 3. Beleidsvoorbereidend werk
 4. Samenwerking met andere diensten en instanties
 5. Vorming en bijscholing
 6. Publicaties

1. Informatie en ondersteuning

Gebruikers en mantelzorgers kunnen schriftelijk, telefonisch of persoonlijk contact nemen met het secretariaat of met de regionale contactpersonen van de Werkgroep. Deze contactpersonen zijn personen en families die vanuit hun ervaring deskundig zijn en lotgenoten willen ondersteunen. Zoekt u een luisterend oor, heeft u nood aan een gesprek of wenst u informatie of advies, dan kan u steeds bij hen terecht. De vragen waarmee gebruikers en mantelzorgers de Werkgroep benaderen, kunnen heel uiteenlopend zijn: Waar vind ik oppas? Hoeveel kost gezinszorg? Bestaat er een premie voor mantelzorgers? Hoe los ik de ruzie met mijn broer en zus op? Mag ik mijn moeder geld vragen omdat ik haar verzorg?

De Werkgroep heeft niet op alle vragen een pasklaar antwoord en er is niet altijd een efficiënte oplossing voorhanden. Wij stellen echter vast dat mantelzorgers zelden volledig en objectief geïnformeerd zijn. De Werkgroep helpt hen in hun zoektocht doorheen het kluwen van diensten en instanties.

2. Groepsactiviteiten

Gebruikers en mantelzorgers in groep samenbrengen is voor de vereniging een belangrijke activiteit. De Werkgroep organiseert regelmatig eigen bijeenkomsten of informatie- en gespreksbijeenkomsten in samenwerking met andere organisaties. Tijdens de bijeenkomsten wordt steeds aandacht gegeven aan de gemeenschappelijke ervaringen van de families. Zij vinden er oplossingen voor hen individuele problemen en doen samen voorstellen voor de structurele verbetering van de thuiszorg. Gebruikers en mantelzorgers kunnen hun collectieve belangen verdedigen en inspraakkanalen benutten om te participeren aan het beleid.

3. Beleidsvoorbereidend werk

De Werkgroep wil thuiszorg ook structureel aanpakken.

De vereniging werkt, waar mogelijk, op de verschillende beleidsniveaus actief mee aan beleidsvoorbereidingen en -beslissingen ter zake.

Knelpunten die gebruikers en mantelzorgers ervaren worden vertaald in beleidsthema’s en worden via acties, memoranda, contacten met bevoegde ministeries en administraties aangekaart teneinde een structurele oplossing te zoeken.

4. Samenwerking met andere diensten en instanties

De Werkgroep staat open voor samenwerking met andere verenigingen van gebruikers en mantelzorgers in binnen- en buitenland en met andere partners in de thuiszorg.

Ook met patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen en verenigingen voor personen met een handicap wordt er samengewerkt. In verschillende overlegorganen hebben de leden van de vereniging een mandaat.

5. Vorming en bijscholing

De vereniging heeft een eigen vormingsaanbod met thema’s voor bijscholing en/of vorming aan onderwijsinstellingen, professionele hulpverleners, socioculturele verenigingen en anderen.

6. Publicaties

Meer informatie over onze publicaties vindt u hier: https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/gezondheidszorg/geintegreerde-diensten-voor-thuisverzorging

Deze Gids kwam tot stand met de steun van de Koning Boudewijnstichting